Integritets- och cookiepolicy

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. SIA Domus Angari (hädanefter – ”vi” eller ”Domus”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att vår behandling av personuppgifter följer 2016. den 27. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 29 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänt dataskyddsförordningen).

1.2. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är SIA Domus Angāri, företagsreg. Nej. 40203155269, adress Mārupes län, Mārupes församling, ”Meži”, LV-2166, e-post: janis@domusangari.lv.

1.3. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå de syften som vi samlar in och använder dina uppgifter för och hur vi använder dem.

1.4. Integritetspolicyn omfattar följande ämnen:

1.4.1. Syftet med användningen av dina personuppgifter;

1.4.2. fall av överföring av personuppgifter till tredje part och data som överförs;

1.4.3. Tid för lagring av dina personuppgifter;

1.4.4. marknadskommunikation;

1.4.5. Dina rättigheter;

1.4.6. användning av cookies;

1.4.7. behandling av barns personuppgifter;

1.4.8. Ändringar av integritetspolicyn;

1.4.9. sätt att kontakta oss.

1.5. När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att be dig bekräfta att du godkänner användningen av cookies i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

2. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Hur använder vi data?

Mål. Varför använder vi dem?

2.1.  Ditt namn och kontaktuppgifter

Kontakta oss efter att ha skickat in kontaktformuläret till det telefonnummer eller den e-postadress du angivit, när du uttrycker intresse för produkten och anger dina uppgifter.

Uppgifterna för sådan kommunikation lagras för detta ändamål tills transaktionen avslutas eller längre, om du samtycker.

Det är nödvändigt att kunna använda det telefonnummer eller den e-postadress som du har uppgett i syfte att kontakta dig och ge dig råd om eventuella problem som kan uppstå. På så sätt försöker vi tillhandahålla tjänster av hög kvalitet som uppfyller dina önskemål, i enlighet med våra berättigade intressen, vilket ger dig möjlighet att köpa den produkt du behöver och få tjänsten. Du kan när som helst invända mot användningen av följande uppgifter genom att kontakta oss via e-post: janis@domusangari.lv  eller under förhandlingar med vår personal.

Genom att leverera din köpta produkt till den av dig angivna betalarens och/eller leveransadress, förbereda beställningen för mottagande på leveransstället och utfärda en faktura.

Vi kommer att lagra dina uppgifter för detta ändamål i högst 10 (tio) år från transaktionsdatumet.

Detta är nödvändigt för att kunna fullgöra dina avtalsförpliktelser gentemot dig. Vi kommer inte att kunna ge dig eller möjlighet att ta emot den beställda produkten om du inte uppger ditt namn, adress och kontaktuppgifter.

Genom att skicka information om våra nya produkter och tjänster till dig via e-post, via SMS, Facebook och andra plattformar, eller med vanlig post, genom att ringa det telefonnummer du uppger.

Vi kommer att lagra dina uppgifter för detta ändamål i högst 10 (tio) år från dagen för mottagandet av ditt samtycke eller tills du återkallar detta samtycke.

På så sätt försöker vi hålla dig uppdaterad. Vi tillhandahåller denna information endast med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan användning av dina uppgifter genom att kontakta oss via e-post janis@domusangari.lv eller genom att använda återkallningslänken som är tillgänglig för dig i e-postmeddelandet eller under diskussioner med vår personal.

Genom att skicka SMS, e-postmeddelanden eller aviseringar relaterade till våra tjänster i applikationen, såsom senaste beställningsinformation och undersökningar för att bedöma tjänstens kvalitet.

Dina uppgifter lagras för detta ändamål i högst 2 (två) år från slutet av kommunikationen med dig.

Detta är nödvändigt för att kunna fullgöra dina avtalsförpliktelser gentemot dig (för att veta att den beställda tjänsten eller produkten har mottagits). Vi genomför undersökningar för att bedöma kvaliteten på våra tjänster för att förbättra kvaliteten på våra tjänster i vårt berättigade intresse.  Du kan när som helst avregistrera dig från sådana undersökningar genom att kontakta oss via e-post  janis@domusangari.lv eller genom att klicka på opt-out-länken i e-postmeddelandet eller under samtal med våra anställda.

Anordna tävlingar.

Dina uppgifter lagras för detta ändamål inte längre än 2 (två) år från tävlingens slut, men vid vinst av priser – inte längre än 10 (tio) år från prisutdelningen.

Det är nödvändigt för att kunna fullgöra dina avtalsförpliktelser gentemot dig; om vi inte kan använda dina uppgifter kommer du inte att kunna delta i tävlingen och vinna. I händelse av att ett pris vinner, behandlar vi personuppgifter för att följa de lagar som gäller för oss.

2.2.  Historik om din kommunikation med oss

(Information du lämnar, till exempel via telefon (inspelning av ett telefonsamtal eller röstmeddelande som lämnas när du ringer vår projektledare eller när du blir uppringd av vår personal) eller via e-post)

Tillhandahålla tjänster och bistånd för att säkerställa likvärdig och god service och skydda våra intressen.

Data för sådan kommunikation för detta ändamål ska lagras i högst 5 (fem) år från slutet av kommunikationen.

Detta är nödvändigt för att kunna fullgöra dina avtalsförpliktelser gentemot dig och för att ha bevis i händelse av tvist om tjänstens kvalitet.  och/eller för att uppfylla dina avtalsförpliktelser. Också för att ge dig högsta servicenivå.

2.3.  Köp- och aktivitetshistorik

(Dina köp, beställningar, intresse för produkter och tjänster via e-post, webbplats och applikationer)

Säljer varor till dig.

Vi kommer att lagra dina uppgifter för detta ändamål i högst 5 (fem) år från datumet för den senaste transaktionen (beroende på vilket som är senare).

Vi kommer att spara information om varorna du tittar på i 30 (trettio) dagar.

Det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig (för detta ändamål använder vi endast din köphistorik).

Tillhandahålla tjänster och assistans, samt ordna ev  lösa problem med den köpta tjänsten eller produkten.

Vi kommer att lagra dina uppgifter för detta ändamål i högst 5 (fem) år från datumet för din senaste inloggning på ditt konto.  eller från datumet för den senaste transaktionen (beroende på vilket som är det senare).

Det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig (för detta ändamål använder vi endast din köphistorik).

Tillhandahålla personliga direktmarknadsföringserbjudanden.

Vi kommer att lagra dina uppgifter för detta ändamål i högst 5 (fem) år från dagen för mottagandet av ditt samtycke eller tills du återkallar detta samtycke.

På så sätt försöker vi möta dina behov, spegla dina intressen och ge högsta servicenivå. Längst ner i varje nyhetsbrev hittar du svar och inställningshanteringsfunktioner.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan användning av dina uppgifter via e-post  janis @ domusangari.lv  eller genom att använda avbokningslänken i meddelandet som skickas till dig via e-post eller under ett samtal med vår personal.

Genom att skicka enkäter via e-post för att utvärdera kvaliteten på tjänsterna.

Vi kommer att lagra dina uppgifter för detta ändamål i högst 5 (fem) år från datumet för din senaste anslutning till ditt konto eller tills du avbryter mottagandet av frågeformuläret.

Undersökningar för att bedöma kvaliteten på tjänsterna. Vi behöver detta för att förbättra kvaliteten på tjänsterna i företagets legitima intressen.  Du kan när som helst avregistrera dig från sådana undersökningar genom att kontakta oss via e-post  janis@domusangari.lv eller genom att klicka på opt-out-länken i e-postmeddelandet eller under samtal med våra anställda.

2.4. Vi använder dina personuppgifter för de syften som anges i denna integritetspolicy och i fall där rättsliga anspråk måste verkställas eller försvaras. Av denna anledning behandlar vi dina personuppgifter utifrån ett legitimt intresse för att skydda och säkerställa dina, dig och andras rättigheter.

2.5. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter eller för att skydda dig eller en annan individs vitala intressen.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM ÖVERFÖRES TILL TREDJE PART

3.1. Vi vill vinna och behålla ditt förtroende, så vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter i väsentliga fall.

3.2. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

3.2.1. Vi lämnar ut din personliga information till alla företag i vår grupp (inklusive våra dotterbolag och vårt moderbolag, såväl som alla dess dotterbolag);

3.2.2. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och professionella rådgivare i samband med riskhantering, professionell rådgivning eller i syfte att väcka, verkställa och försvara rättsliga anspråk;

3.2.3. I syfte att tillhandahålla specifika tjänster kan vi överföra dina personuppgifter till andra tjänsteleverantörer, såsom leverantörer av webbhotelltjänster, budtjänster, leverantörer av server- och serverunderhållstjänster, leverantörer av e-posttjänster, nyhetsbrev, undersökningar och dataskyddstjänstemän. leverantörer.

3.3. Vi kommer endast att anlita tjänsteleverantörer som har infört/åtar sig att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer en lämplig säkerhetsnivå för databehandling som står i proportion till risken för kränkning av rättigheter och friheter för individer vars data kommer att behandlas. behandlingen kommer att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.4. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter inte bara i de fall som anges ovan, utan även för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, samt om det finns behov av att skydda dina eller andras intressen. För direktmarknadsföringsändamål kan vi överföra personuppgifter med ditt samtycke till våra partners som tillhandahåller oss marknadsföringstjänster.

3.5. De datamottagare som anges i detta kapitel kan också vara belägna utanför gränserna för Republiken Lettland, Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till tredje part som uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

4. HUR LÄNGE VI FÖRVARAR DINA PERSONUPPGIFTER

4.1. I alla fall skyddar vi inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå specifika syften. Du kan hitta mer information om villkoren för lagring av personuppgifter i avsnittet ”Hur vi använder dina personuppgifter” i denna integritetspolicy.

5. MARKNADSANVISNINGAR

5.1. Med ditt samtycke via e-post, SMS, genom att ringa det telefonnummer du uppger, kommer vi att förse dig med marknadsföringsmeddelanden så att du kan ta reda på våra nyheter och kunna bekanta dig med våra produkter och hitta dem.

5.2. Du kan när som helst välja bort direkt marknadsföringskommunikation från Domus. Du kan göra det här:

5.3.1. genom att kontakta oss via e-post: janis@domusangari.lv eller genom att använda avbokningslänken i meddelandet som skickas till dig via e-post eller under förhandlingar med våra anställda;

5.3.2. genom att kontakta din Domus projektledare.

5.4. Genom att välja bort direktmarknadsföringskommunikation återställer vi dina inställningar för behandling av personuppgifter så att direktmarknadsföringskommunikation inte längre tillhandahålls dig.

5.5. Observera att webbplatsen www.domusangari.lv är ett enhetligt nätverk av olika sammankopplade tjänster, så uppdateringen av personuppgifter som behandlas i våra system kan ta flera dagar. Därför kan du få sådan kommunikation under en tid medan din begäran om att välja bort marknadsföringskommunikation uppfylls.

5.6. Genom att välja bort direktmarknadsföringskommunikation kommer vi att fortsätta att förse dig med information om de tjänster du har beställt (till exempel den senaste beställningsinformationen).

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1. Detta avsnitt av integritetspolicyn diskuterar dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Vissa rättigheter täcker många aspekter, så vi tittar bara på de viktigaste i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du konsulterar relevant lagstiftning och tillsynsmyndigheternas riktlinjer för fullständig information om dessa rättigheter.

6.2. Du har följande personuppgiftsskyddsrättigheter:

6.2.1. rätten att få information om behandlingen av personuppgifter;

6.2.2. rätten att få tillgång till våra personuppgifter som vi lagrar;

6.2.3. rätten att begära rättelse av dina personuppgifter som vi har

6.2.4. rätten att be oss radera dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”);

6.2.5. rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;

6.2.6. rätten att inte samtycka till behandlingen av dina personuppgifter;

6.2.7. rätten att inte samtycka till behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål;

6.2.8. rätten till dataöverföring;

6.2.9. rätten att återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter;

6.2.10. rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten;

6.3. Om du vill utöva dina rättigheter, eller om du har frågor om behandling av personuppgifter eller utövande av rättigheter, kontakta oss via e-post: janis @ domusangari.lv .

6.4. Rätt att få information om behandling av personuppgifter. Vi tillhandahåller information om behandlingen av dina personuppgifter vid tidpunkten för datainsamlingen. Du kan alltid hitta den i denna sekretesspolicy eller få den genom att maila janis @ domusangari.lv.

6.5. Rätten att få tillgång till våra personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att få en bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter. När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att bekanta dig med de personuppgifter som behandlas och information om deras behandling, till exempel syftet med personuppgiftsbehandlingen, kategorierna av personuppgifter, mottagare av personuppgifter m.m. c. Vi kommer att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett systematiskt, allmänt använt och datorläsbart format. Du kan dock inte utöva denna rättighet i fall där det kan påverka andras rättigheter och friheter negativt.

6.6. Vi har rätt att vägra att tillhandahålla de uppgifter du behandlar om lagen anger under vilka omständigheter personuppgifter inte kommer att lämnas.

6.7. Rätten att begära rättelse av dina personuppgifter som vi lagrar. Du har rätt att rätta eventuella felaktiga personuppgifter och att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter, med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

6.8. Rätten att radera dina personuppgifter. Denna rätt kan utövas om: (i) personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; (ii) du drar tillbaka ditt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund för att behandla uppgifterna; (iii) du inte samtycker till behandling av personuppgifter för våra eller en tredje parts legitima intressen; (iv) personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, (v) personuppgifter har behandlats olagligt; (vi) personuppgifter måste raderas i enlighet med kraven i tillämplig lag. Observera att du i vissa fall inte kommer att kunna utöva denna rätt på grund av tillämpliga undantag. Dessa undantag omfattar fall där de personuppgifter som ska behandlas är nödvändiga för att: i) utöva yttrande- och informationsfrihet; (ii) utöva våra juridiska skyldigheter; eller (iii) ta upp, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk.

6.9. Rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt kan utövas i följande fall: (i) ifrågasätta riktigheten av personuppgifter; (ii) personuppgifter behandlas olagligt, men du vill inte att de raderas; (iii) personuppgifter inte längre krävs för vår behandling, men du begär det i samband med rättsliga förfaranden, verkställighet eller försvar, eller (iv) Du samtycker inte till att de kommer att behandlas på grundval av våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen tills skälen för din oenighet har verifierats. Genom att begränsa behandlingen av personuppgifter kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter, men vi kommer inte att fortsätta att behandla dem, förutom: (i) med ditt samtycke; (ii) i samband med rättsliga förfaranden, verkställighet och försvar; (iii) för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter, eller (iv) i det överordnade allmänintresset.

6.10. Vi samtycker inte till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva denna rätt för alla ändamål som är relaterade till din speciella situation, men endast i den utsträckning som vi använder uppgifterna i samband med våra eller en tredje parts legitima intressen. Om du inte samtycker kommer vi inte att fortsätta att behandla personuppgifter om vi inte kan bevisa att uppgifterna behandlas av tvingande legitima skäl bortom dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att väcka, driva och skydda anspråk och/eller rättsliga förfaranden. krav.

6.11. Du har ingen rätt att samtycka till behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Om du inte samtycker kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

6.12. Rätten till dataportabilitet Du kan utöva denna rätt i de fall vi behandlar dina personuppgifter på auktoriserade sätt (datorer etc.) och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är:

6.12.1. Ditt samtycke, eller

6.12.2. fullgörande av avtalet eller åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingicks.

6.13. Rätt att återkalla samtycke för behandling av dina personuppgifter. I de fall den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen under perioden före återkallelsen.

6.14. Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du anser att vi bryter mot lagar om personuppgiftsskydd när vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till statens dataskyddsinspektion, som ligger på 11 / 13-15 Blaumaņa Street, Riga, LV-10312, https: // www.dvi.gov.lv/lv/ . Kontakta oss i alla fall innan du gör ett klagomål så att vi tillsammans kan hitta en lämplig lösning.

7. HUR MAN ANVÄNDER COOKIES

7.1. Vi, som många andra, använder cookies på vår webbplats. Dessa är små datafiler som lagras på din dator för att hjälpa oss att leverera innehåll snabbare och mer tillförlitligt. När du besöker eller använder våra webbplatser, eller använder våra tjänster, applikationer, verktyg eller aviseringskanaler, kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies för att hjälpa oss att betjäna dig bättre, snabbare och mer tillförlitligt och i reklamsyfte.

7.2. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som direkt kan identifiera användaren, men din personliga information som vi behandlar kan komma att användas för att använda din dator eller annan utrustning, inklusive att surfa på webbplatser och annan information som erhålls och lagras genom cookies.

7.3.1. Vi kan interagera med tredje parter (vanligtvis kallade tjänsteleverantörer) som, med vårt tillstånd, har möjlighet att placera tredjepartscookies på webbplatser eller i tillhandahållandet av våra tjänster på webbplatser, applikationer och verktyg. Dessa tjänsteleverantörer hjälper oss att betjäna dig bättre, snabbare och mer tillförlitligt.

7.3.2. Observera att tredjepartscookies är föremål för tredjeparts sekretesspolicy, så vi tar inget ansvar för sekretesspraxis för tredjepartscookies.

8. BEHANDLING AV BARNENS PERSONUPPGIFTER

8.1. Tjänsterna som tillhandahålls på vår webbplats är endast för personer över 16 år. Vissa lojalitetsprogram eller tävlingsvillkor kan ge en annan minimiåldersgräns för deltagare.

8.2. Om vi har rimliga skäl att misstänka att vi behandlar uppgifter om individer som är yngre än de som anges i detta avsnitt, kommer vi att radera dessa personuppgifter från databaserna.

9. ÄNDRING AV SEKRETESSPOLICY

9.1. Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla hur vi behandlar dina personuppgifter.

9.2. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av webbplatsen eller andra lämpliga kommunikationsmedel, till exempel via e-post, så att du kan granska ändringarna innan du fortsätter att använda vår webbplats.

10. HUR MAN KONTAKAR OSS

10.1. Vi vill alltid höra från våra kunder och är redo att svara på alla frågor du kan ha.

10.2. Tveka inte att kontakta oss om:

10.2.1. har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy;

10.2.2. du vill att vi slutar använda dina personuppgifter;

10.2.3. du vill utöva dina rättigheter enligt integritetspolicyn eller lämna in ett klagomål.

10.3. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på janis@domusangari.lv .